Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Křesťan a peníze, díl VI.

V minulém čísle časopisu jsem psal o spojitosti duchovního stavu a dávání desátků. Tentokrát bych se chtěl s vámi sdílet na téma sbírky, o jejím místě v našich životech a o základních principech. V Novém zákoně se pro pojem sbírky používají různé řecké výrazy - charis (milost), diakonia (služba), eulogia (požehnaný čin), koinónia (pospolitost, jež se sdílí s druhými o všechno). Z uvedených výrazů je patrné, že zde nejde jen o peněžní záležitosti, ale především výraz nejhlubšího duchovního obecenství, jež vzniká v Kristu. Nejde zde tedy jen o výši darů, ale o vyjádření vzájemné sounáležitosti křesťanů, vzájemné pomoci a jednoty. Pro přiblížení daného tématu uvedu některá místa z Bible, která si můžete podrobněji přečíst:

Exodus 35. a 36. kapitola - Mojžíš zde vyhlašuje sbírku na svatyni. Lid přináší dary nebo někteří z lidu něco vyrábějí. Z důvodu hojnosti darů musí Mojžíš lid brzdit,

2. Paralipomenon 24. kapitola - král Jóaš si předsevzal obnovit Hospodinův dům a vyhlašuje sbírku,

Ezdráš 2,68 - představitelé rodů přinášejí dary pro opětovné vybudování chrámu,

Římanům 15,26 - Makedonští a Achajští se rozhodli udělat sbírku na chudé bratry v Jeruzalémě,

2. Korintským 8,1-15 - hovoří se zde o sbírce pro jeruzalémské bratry,

Marek 12,41-44 - zde je popsán dar vdovy do chrámové pokladnice.

Mohli bychom si uvést některá další místa vztahující se k tématu, ale toto by mělo být dostatečné pro uvedení základních principů:

u sbírek není určeno, kolik máme dávat, ale je stanoveno, komu, na co a kam dávat,

sbírka je obětí, která nás něco stojí, a projevuje se v ní naše štědrost,

měla by být běžnou součástí života každého křesťana,

sbírka se dávala do chrámu, církvi, apoštolům; jednoduše vždy někam či někomu,

měla v mnoha případech konkrétní účel (stavba chrámu, podpora druhého sboru) nebo byla na obecné potřeby církve,

sbírka je veřejná věc; dáváme ze srdce a nemělo by nám vadit, když nás druhý vidí (příklad chrámové sbírky a pak vdovy, kdy každý mohl vidět, kolik kdo dává),

není rozhodující výše sbírky, ale zda jde o oběť z nadbytku či nedostatku; v Božích očích může mít nepatrný dar větší cenu než statisíce druhého (příklad daru vdovy),

sbírka nemusí být jen ve formě peněz, ale i věcí či práce.

Pán Ježíš je k nám velmi štědrý. Chci vás povzbudit, abychom i my byli dle příkladu našeho Pána štědří. Na závěr uvedu slova apoštola Pavla ke sboru v Korintu v souvislosti se sbírkou pro Jeruzalém a přeji nám, aby pro nás platilo to samé. „Jako jste bohatí v slovu, poznání, lásce, horlivosti, buďte bohatí i v tomto díle milosti." (2K 8,7)

Viktor Baláž, pastor AC Vyškov

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.