Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Křesťan a peníze VIII.

Milí sourozenci, je to již naše osmé společné zamyšlení nad oblastí peněz v životě křesťana. Tentokrát se dostáváme k poslednímu typu dávání, který se v církvi jeví jako nejméně známý a praktikovaný. Je jím prvotina.

Co je to vlastně prvotina? Tento název se používal pro to, co se první urodilo nebo narodilo - tedy první obilí, ovoce nebo i prvorozené zvíře a v přeneseném významu pak i člověk nebo celá skupina lidí. Prvotinou se nazývalo i to, co se z takových klasů připravilo, třeba chléb (Lv 23,20) či těsto (Nu 15,20), dokonce i vlna z ovce (Dt 18,4). Izrael měl odevzdávat prvotiny Hospodinu, kterému byly zasvěceny. Izrael tak měl vyjadřovat svou vděčnost za úrodu i za dar života vůbec. Bůh nařídil dávat prvotiny v rámci smlouvy s Izraelem do Hospodinova domu a také měly prvotiny patřit kněžím. (Ex 23,19, Lv 23,10, Nu 18,12). Nelze přehlédnout skutečnost, že stejně jako u desátků se můžeme setkat s obnovou dávání prvotin v době duchovního obrození Izraele. Uvedu již známá místa o duchovní obnově za krále Chizkijáše (2Pa 31,5) a v době budování Jeruzaléma za Nehemiáše (Neh 10,36).

Jak je to s dáváním prvotin dnes v církvi? S pojmem prvotina se setkáváme až v souvislosti s vyjitím Izraele z Egypta a ustanovením smlouvy s Izraelem. Stejně ani v Novém zákoně se s pojmem prvotina ve smyslu majetkovém nesetkáváme. Na rozdíl od desátků bychom mohli považovat dávání prvotin pouze za akt, který se týkal doby zákona. Je však třeba si uvědomit, že dnes nežijeme pod zákonem, ale milostí. Věci, které pro Boha děláme, musí vyplývat z našeho osobního vztahu s Bohem a z lásky k němu. Stejně tedy můžeme přijmout i dávání prvotin jako něco, co může budovat náš charakter, vztah k Bohu a být požehnáním pro celou církev. Možná nám k tomu může pomoci uvědomění si skutečného smyslu ustanovení o prvotinách.

Prvotina totiž svým hlubokým duchovním smyslem přesahuje oblast pouhého majetku. V duchovním smyslu je Hospodinovou prvotinou Izrael, v Novém zákoně se stávají Boží prvotinou všichni křesťané (Jk 1,18). V nejvlastnějším smyslu je však prvotinou vzkříšení, a tedy nového stvoření sám Ježíš Kristus (1K 15,20-23). Jestliže tedy sám Bůh dal pro naši záchranu svého jednorozeného syna, aby se stal prvotinou vzkříšení, tak nás dávání prvotin do církve na podporu Božího díla a služebníků může vést k tomu, abychom vše první dávali našemu nebeskému Otci. Prvotinou však může být nejenom první úroda, výplata, odměna, ale i začátek dne či sejití křesťanů, začátek jakékoli činnosti. Můžeme tak projevit vděčnost našemu Bohu za vše dobré, co od něho smíme přijímat. Můžeme si tak stále uvědomovat, že na prvním místě v našem životě má být Ježíš a vše, co máme, na prvním místě patří jen a jen jemu.

Nechť je i v tomto případě dávání prvotin pro vás požehnanou zkušeností ve vašem životě s Ježíšem Kristem.

Viktor Baláž, pastor AC Vyškov

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.