Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Rodinný stůl jako oltář Bohu

Po mnoho generací se křesťanské rodiny shromaždovaly kolem rodinného stolu k společným bohoslužbám. Někdy se tomu také říkalo rodinný oltář. Tento oltář měl svou vážnost a byl důležitou částí každodenního života rodiny. Otec, coby hlava rodiny, přečetl část z Písma a modlil se. V mnoha případech také vyzval ostatní členy rodiny, aby se přidali v modlitbách za sebe, své milované a také za zemi a národ. Mnohé rodiny tímto způsobem povzbuzovaly jednotlivé členy domácnosti k osobnímu modlitebnímu životu a k návštěvě bohoslužeb uprostřed týdne. Tento zvyk pocházející zvláště z Ameriky můžeme najít i v jiných zemích.

„Daily light", která obsahuje ranní a večerní čtení na dané téma z různých Biblických knih. Kvůli ranním povinnostem a tlaku na vstávání čtu nahlas ranní zamyšlení ke konci snídaně a modlím se za celou rodinu. Večer, když skončíme s jídlem a všichni ještě sedí u stolu, čtu večerní část. Pak následují otázky. Následně se každý z nás pomodlí. Často se stává, že se u stolu lidé zapojují do modliteb více, než na některých modlitebních setkáních v církvi. Na závěr každý poděkuje matce za její úsilí při vaření úžasného jídla. Takové poděkování cítí matka (žena) jako výraz vděčnosti a požehnání za svou mateřskou péči o rodinu.

(Žalm 34,7) Rodinný oltář ukazuje naši bázeň a důvěru k našemu Pánu. Celou noc můžeme odpočívat s vědomím, že andělé Boží nad námi bdí a vysvobozují nás z útoků nepřítele. Kromě modliteb za náš národ žádáme také ostatní členy rodiny, aby se modlili i za jiné národy. Nikdy bychom neměli podceňovat moc, která je v modlitbách sjednocené rodiny. Je to místo, kde jsou naše modlitby, díky tomuto sjednocení, velmi silné. Tím svazujeme skutky satanovy, ale také rozvazujeme pouta, která mohou jednotlivci nebo i národy mít. Modlící se rodina může výrazně zasáhnout národy světa od svého rodinného stolu. Nedávno jsem se dozvěděl, že v Číně je 25 milionů vysokoškolských studentů (jen v Bejingu jich je milion), ze kterých budou povstávat noví vůdcové národa. Jedna křesťanská skupina hrála v auditoriu, které bylo naplněno k prasknutí. Když studenti zjistili, že se zpívá o Ježíši Kristu, obklopili je zástupem a s opravdovou touhou se o něm chtěli dozvědět více. Jak úžasné! Když jsem ještě jako malý chlapec vyrůstal na Novém Zélandu, navštěvoval jsem modlitební setkání, zaměřená na prolomení duchovních mocností v Číně. Jedno z největších probuzení mezi sedláky a farmáři se událo právě zde v Číně, ale nyní také mládež a studenti mají hlad po poznání Ježíše. Věřím, že společné rodinné modlitby hrají velkou roli v obrovském probuzení v Číně. Můžeme také povzbuzovat naše domácnosti k modlitbám za omezení moci Islámu. Uvědomuješ si, jak silný potenciál má tvoje rodina, když se modlí? Neustále opakuji rodičům: „Pokud neučíš rodinu se modlit, pak je neučíš tu nejdůležitější věc, kterou můžeš učinit."

Jako Eliáš i my musíme opravit oltář, který byl již pobořen. Abraham, otec víry a vzor Božího otcovství, vybudoval několik oltářů. Kamkoliv přišel, postavil oltář, před kterým volal k Bohu. Izák a Jákob, jeho potomci, také budovali oltáře. Udělali bychom jenom dobře, kdybychom jednali stejně. Pak bychom dostali to samé uznání, které obdržel Abraham v Genesis 18,17-19: Tu Hospodin řekl: „Mám Abrahamovi zamlčet, co hodlám učinit? Abraham se jistě stane velikým a zdatným národem a budou v něm požehnány všechny pronárody země. Důvěrně jsem se s ním sblížil, aby přikazoval svým synům a všem, kteří přijdou po něm: »Dbejte na Hospodinovu cestu a jednejte podle spravedlnosti a práva, ať Hospodin Abrahamovi splní, co mu přislíbil«." Nikde nečteme, že by Lot stavěl oltáře, dokonce i když bydlel vedle Sodomy a Gomory. Pokud by je stavěl a volal k Bohu tak, jak to činil jeho strýc, nemusel být jeho konec tak zničující. Takto trpěl a ztratil vše. Abrahamovo stavění oltářů má pozitivní vliv na svět až do dnešní doby. Je zřejmé, že Bůh se stává důvěrným přítelem všem, kdo mají „volání k Bohu" jako životní styl (Jakub 2,23).

Rukověť pro rodinné uctívání. Zde dokonce nabádali služebníky a vedoucí starší, aby úzkostlivě dbali na to, aby každá rodina praktikovala rodinné uctívání. Pokud by kterákoliv rodina zanedbávala tuto povinnost, hlava rodiny byla v soukromí napomenuta. Pokud by toto zanedbávání pokračovalo, byl napravován veřejně před celým shromážděním. Pokud se situace ani po této nápravě nezměnila, byl tento muž vyloučen od večeře Páně. Dovedeme si tuto situaci představit dnes? Když můj bratr před mnoha lety letěl do Soulu v Jižní Koreji, všiml si, že města byla osvětlena tisíci rozsvícenými kříži na střechách domů. Tyto rozsvícené kříže ukazovaly, ve kterých domech se scházejí domácí skupinky. Jednou, když jsem se modlil, uviděl jsem ve svém duchu světla jako plamínky ohně, které svítí ve tmě v jednotlivých domech napříč národy. Pán mi dal výklad, že tam, kde svítí toto světlo, jsou rodiny, které se denně scházejí ke společným modlitbám. Nikdy, nikdy nepodceňujte moc rodinného oltáře. Je to mocné, jako království nebeské. Neboť nebeské království není nic jiného než povzbuzování maličkých, aby přišli k němu. V Lukáši 18,16 Ježíš řekl: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří království Boží." Rodinný oltář je místo, kde vedeš své děti k Pánu. Není žádné vzdělání, které by se dalo s tímto srovnávat.

Zde jsou některé kroky, které vedou k budování rodinného oltáře:

1. Začni nyní, neodkládej to.

2. Sežeň si vhodnou knihu pro denní čtení Písma vzhledem k věku svých dětí, nebo vyber místa z Písma pro denní čtení.

3. Manžel by se měl chopit iniciativy v ustanovení, ale i ve vedení tohoto rodinného oltáře. Pokud není možné, aby to manžel učinil, pak může žena dělat svou část.

4. Povzbuzuj každého k modlitbě. Ujisti se, že se každý modlí a že je také slyšen a ostatní mohou říci Amen. Uč své děti, aby své modlitby nemumlaly.

5. Modli se s vášní. Pamatuj, že vroucí modlitba spravedlivého hodně zmůže.

6. Zpívejte písně chval.

7. Zachovávejte svůj rodinný oltář, i když máte návštěvy.

8. Pokud vynecháte některý večer, snažte se rychle vrátit zpět.

Odkazy, kde Patriarchové stavěli oltáře:

Abraham - Genesis 12,7-8; 13,4; 13,18; 15,9; 22,13

Izák - Genesis 26,25

Jákob - Genesis 28,18; 31,54; 33,20; 35,1-7; 35,14

Colin se svou manželkou Nancy slouží již mnoho let manželským párům a povzbuzují je k biblickému pohledu na rodinu. Bratr Colin motivuje muže, aby byli skutečnými „patriarchy" svých rodin, tak jak to říká Písmo.

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.