Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Slovo Eda Trauta

Prorocká konference, leden 2006

Jsem rád, že Bůh v této zemi pracuje. Mám velká očekávání, protože máme velkého Boha. Nesmíme očekávat malé věci, protože Bůh, kterému sloužíme, není malý. Je úžasné být znovuzrozen a zachráněn. Je velké privilegium, že můžeme sloužit Bohu. Sám jsem byl mnoho let pastorem a vím, že pastoři jsou někdy unavení a frustrovaní. To proto, že jste pastýři, a pastýři se starají o ovce. Ovce si nemůžeme vybrat, ale musíme se o ně starat. Ovce k nám přicházejí v různé podobě. Každý miluje tu krásnou, bílou, načechranou, poslušnou ovci. Ale mezi těmi bílými máme i černé ovce. Máme také ovce, které jsou neochotné a nemocné. A jsou také ovce, které koušou jiné ovce. Některé ovce se stále diví. Pak jsou ovce, které nemají rády jídlo od vás, ale mají rády jídlo, které čtou v jiných knihách, a když přicházejí zpátky k vám, tak je musíte odčervit.

Vaše povolání

Pastoři, chci, abyste věděli, že Bůh vás nepovolal proto, že jste byli obdarovaní. Bůh nikdy nepovolává vyzbrojené, ale vyzbrojuje povolané. Bůh povolává ty, kteří nemají žádný talent, anebo mají talent, který ovšem nemá nic společného s danou službou, a používá si je. Když tě Bůh povolal do služby na plný úvazek, odpověděl jsi z důvodu, že jsi miloval Boha, ne proto, že bys byl obdarován.

Naše služba neplyne z darů, ale ze vztahu, vyplývá z lásky k Pánu. Pán Ježíš se zeptal Petra: Miluješ mě? On řekl: Ano, Pane. Tedy jdi a pas mé ovce. Nepas mé ovce proto, že bys toho byl schopen nebo že bys to uměl, nepas mé ovce proto, že jsi obdarován, nepas mé ovce proto, že chceš vybudovat velký sbor, ale pas mé ovce proto, že mě miluješ. Protože někdy tě ovce kousnou právě ve chvíli, kdy je chceš nakrmit. Někdy se služba stane unavující a frustrující, a to je důvod, proč potřebuješ milovat Pána. Potřebuješ milovat Pána, abys mohl být služebníkem. Bible říká, že Bůh nebere zpět povolání a dary. Nikdy nemusíš rezignovat, nikdy nemusíš jít do důchodu. Bůh nemá plán důchodu pro své Království. Můžeš zpomalit, ale nemusíš zastavit. To se stane pouze tehdy, když se s ním setkáme tváří v tvář. Je to úžasné povolání. Máme obrovská privilegia a máme i obrovská požehnání, že můžeme být ve službě, protože Bůh má úžasný zdravotní plán, má úžasný platový plán a také úžasný plán dovolené, ale nemá plán odchodu do důchodu. My jsme jeho. Ta první láska, která v tobě byla, když jsi začal sloužit, musí být stejnou láskou, která tě přenese až do konce. Musíme se vrátit zpátky k první lásce, abychom neodpadli od této vize.

Pán Ježíš chtěl pouze jednu věc, abychom se za ni modlili. Neříkal, abychom se modlili za spasení České republiky, nechtěl, abychom se modlili za probuzení, ale Ježíš říká, že se máme modlit za pracovníky, protože žeň je už připravena. Ježíš nikdy nelže. Věříme tomu, co říká Slovo, ne tomu, co vidíme. Slyšel jsem, že v Česku je mnoho ateistů a pohanů. Pravda je taková, že tady nejsou pohané nebo ateisté, protože každý má v sobě símě Boží. Když jsou v nějakém obrovském problému, vždycky volají o pomoc k Bohu, když proklínají, používají pouze jedno jméno.

Když budete někomu kázat evangelium a on vás bude odmítat, je to úžasná reakce. To znamená, že je usvědčován. Když lidem říkáte evangelium a oni se necítí dobře, pak se v jejich životě schyluje k velkému průlomu. Když jsou lidé lhostejní k tomu, co říkáte, pak jste je ztratili. Ale pokud se s nimi něco děje, tak vězte, že Pán na nich pracuje. Pracuje v tomto národě, protože jeden zasévá, druhý zalévá a další žne. Věřím, že Bůh chce, aby tato země byla spasena.

Pastoři, chci, abyste věděli, že pracujete po boku Boha. V Božím srdci je, aby tato země byla zachráněna. Vy jste na straně, která zvítězila, máte anděly, kteří s vámi spolupracují, ať to cítíte, nebo ne. Kolem vašich sborů a kolem vás jsou sousedé, kteří čekají na to, až k nim přijdete a budete jim kázat evangelium. Potřebujeme změnit své myšlení. Nemáme mít v sobě místo pro negativismus, pro nevěru. Jsme věřící, jsme solí této země, jsme světlem světa. Nemáme mít v sobě strach a nevěru, protože reprezentujeme Krále.

Mojžíšův stan

Když chodíme s Pánem, Bůh na nás pracuje. Můžeš odpadnout, i když sloužíš. Můžeš hodně ztratit, přestože sloužíš Bohu. Pokud neochráníš svůj vztah s Bohem, pokud nebudeš trávit čas s Pánem, pokud nebudeš mluvit s Pánem, pokud nebudeš poslouchat Pána. Můžeš každý den strávit hodiny v modlitbě a nemusíš poslouchat, co Bůh říká. Potřebujeme se cvičit v tom, abychom naslouchali Bohu. Měl by se z toho stát zvyk. Pokud nemůžeme v noci spát, je to často proto, že Bůh chce k tobě hovořit. Namísto toho, abys svazoval ďábla a ducha nespavosti, je to možná Bůh, který chce, abys mu věnoval pozornost. Protože On chce mít s tebou vztah, On chce být s tebou v úzkém obecenství. Někteří Ježíši řeknou: Zdali jsme ve tvém jménu nevymítali démony, zda jsme neuzdravovali nemocné, nebo neprorokovali ve tvém jménu? A Ježíš řekne: Neznám vás. Vždy musíme chránit náš osobní vztah s Pánem. Můžeme se stát tak zaneprázdněnými v práci pro Boha, že s ním nebudeme trávit čas. Můžeme znát všechno ohledně jeho Slova, ale nemusíme znát jeho. Lidé nedojdou dál, než jsi ty. Nezáleží na tom, kolik je budeš vyučovat, oni se stanou nanejvýš tím, kým jsi ty. Protože ovce následují pastýře.

Jan 2,23-24: Když byl v Jeruzalémě o velikonočních svátcích, mnozí uvěřili v jeho jméno, protože viděli znamení, která činil. Ježíš jim však nesvěřoval, kdo je, poněvadž všechny lidi znal; nepotřeboval, aby mu někdo o někom říkal svůj soud. Sám dobře věděl, co je v člověku. Ježíš nepotřeboval svědectví od člověka. Neměl potřebu, aby ho lidé měli rádi. Pavel říkal, že někteří kážou evangelium ze sobeckých důvodů. Dokážeš si představit, že někdo káže evangelium kvůli svým sobeckým ambicím? Ale Pavel říká, ať je to z jakýchkoliv důvodů, je důležité, že evangelium je kázáno. V Božím království můžeme dělat mnohé dobré věci ze špatných důvodů. Můžeš být tak zaneprázdněný službou druhým lidem, že můžeš zapomenout na to, abys Bohu dovolil, aby v tobě pracoval. On pak přestane uzdravovat a napravovat věci ve tvém životě. A to je důvod, proč jsi někdy tak unaven, proč ztrácíš radost, nebo vizi, nebo proč vyhoříš. Protože někdy tolik sloužíme, že zapomeneme, jaké to je sedět u jeho nohou a přijímat od něj. Někdy mu zapomeneme dovolit, aby uzdravoval naše srdce a aby sloužil nám samotným.

Jan 16,12: Ještě mnoho jiného bych vám měl povědět, ale nyní byste to nesnesli. Jinými slovy Bůh je připraven říct nám některé věci už teď, ale nejsme na to připraveni. Někdy chcete lidem ve sboru něco říct, ale jste nervózní z toho, jak budou reagovat. Pak ale trochu povyrostou a tehdy máte mnohem větší jistotu, když jim danou věc říkáte. Stejným způsobem Pán pracuje v našem životě. On promluví do našeho života, ale pouze tehdy, když jsme na to připraveni.

Mojžíš si postavil stan mimo tábor. Každý den trávil čas tím, že se modlil k Bohu. A poté, co se tolik modlil k Bohu, řekl: Pane, uč mne poznávat tvoje cesty, chci tě znát. Chci o tobě vědět víc. Tento Boží muž, kterého lid následoval, který měl tak obrovské pomazání, který zářil Boží slávou, říká: Pane, uč mne poznávat svoje cesty, já tě chci znát. Nikdy nemáš tolik Božího pomazání, abys nemohl být více hladový po Bohu. Nikdy nebudeš mít natolik velký sbor, abys mohl říct: Už nepotřebuji Ježíše. Nikdy nemůžeš být natolik zaneprázdněn službou, abys netrávil čas s Bohem a nenaslouchal mu, když k tobě osobně mluví. Děláš-li to, Bůh pracuje na tvém životě a ty rosteš, On rozšíří tvoji službu. Bůh někdy zastaví službu některého člověka, když jeho charakter pokulhává. Protože charakter, který není dostatečně silný, nemůže nést silnou službu. Bůh budoval charakter Pána Ježíše třicet let. Už ve dvanácti letech sloužil učitelům Bible, už byl schopen sdílet se s Božím slovem. Ale jeho charakter ještě nebyl dostatečně vyzrálý, musel čekat do třiceti let, dokud ho Otec neuvolnil do služby. Tvoje služba ve sboru může růst, ale pokud tvůj osobní vztah s Pánem je slabý, tvoje služba se zhroutí. Česká republika potřebuje každou službu, každého služebníka, protože hyne. Jsou miliony lidí, kteří neslyšeli evangelium. Nemáme čas na to, abychom si hráli, abychom byli pyšní, nebo abychom si dovolili, aby nás někdo brzdil. Potřebujeme být neustále s Pánem, abychom šli kupředu.

Vaše budoucnost

Před několika lety jsem se setkal s biskupem v Berlíně na konferenci. Jeho kniha a jeho život se mě velice silně dotkly. Když jsem tady před několika lety sloužil, byl jsem velmi dotčen pokorou a srdcem českého lidu. Nikde ve světě jsem neviděl tolik pokory v lidských srdcích. Vy jste velcí lidé. Bůh chce mezi vámi působit mocným způsobem. Ale mám pro vás poselství od Boha. V tomto apoštolském hnutí je nový den, Bůh bude dělat nové věci. On ti dovolil, abys takto tiše vyrůstal, ale On chce dělat větší věci, On chce nyní činit zázraky. V dalších dvou nebo třech letech se stanou některé fenomenální věci. On hledá poslušné lidi. On hledá ty, kteří učiní to, co On žádá. Kteří budou odhodláni poslechnout a dělat ty zázraky. Je to úžasný čas v historii církve tohoto národa.

Duch Boží bude pracovat, pokud budeme těmi, které On si povolává. Ne těmi, kteří mají zvláštní tituly. Nejsme jako farizeové, kteří nakládali břemena na druhé, ale Ježíš řekl, že pokud chceme být velcí v jeho Království, musíme být služebníky všech. A to je Duch Kristův. Bůh chce pracovat a pracuje v tomto národě. Nechceme, aby Bůh musel poslat někoho jiného z jiných národů, aby pracovali v naší zemi, ale chceme, aby si Bůh použil nás. Já vím, že sbory rostou, ale nemáte představu, jak veliké sbory chce Bůh vybudovat v této zemi. Bůh chce zasáhnout mladé lidi. Mladí lidé nepřichází do umírajících starých tradičních sborů. Bůh nikdy nebyl suchý a nudný, ale vždy měl nějaké nové nápady. Pořád kážeme stejným způsobem ze stejných kazatelen, ale ne tak Bůh. Jednou kázal tak, že psal jako ruka po zdi, jindy kázal prostřednictvím hořícího keře, jindy si použil osla, jiný den kázal skrze pastora. Bůh má vždy něco nového a originálního. Církev má být vzrušující místo. Shromáždění musí očekávat, že se stane něco zvláštního. Měli bychom být tak nadšeni, protože nebudeme vědět, co Bůh bude dnes činit.

Nesmíme dovolit, abychom zastavili Ducha svatého, protože možná bude dělat něco, co bychom neočekávali a co by nebylo v minulosti možné. On nám nikdy neřekne o všem, co chce konat. On nikdy neřekl svému lidu všechno, co chce v budoucnosti dělat. Šest set tisíc Židů opustilo Egypt s nadšením, že najdou zemi plnou mléka a medu. A co našli? Rudé moře. Bez mostu, bez cesty, po které by šlo moře obejít. A Bůh říká, to bude v pořádku, já vás provedu tímto mořem. Bůh chce dělat věci zajímavým způsobem. Když budeš čelit nějakému problému ve svém sboru, nikdy to nebude tatáž věc, vždy to budou různé věci. Bůh se dívá a očekává, jak budeš reagovat a co budeš dělat. Židé na poušti si stále stěžovali. Mojžíš zvedl ruku a moře se rozestoupilo. Bůh chce udělat něco nového v této církvi. Biskup píše knihy o historii této církve a co je na tom zvláštní, je to, že Bůh bude dělat něco nového v budoucnosti. Něco úplně jiného. Někteří z vás si budou říkat, jestli je to vůbec Bůh, jak to bude jiné. Vždy máme problém přijmout, když Bůh dělá něco mimo rámec našich představ.

Je požehnáním být ve službě. Kamkoliv jdeš, Bůh je s tebou. Cokoliv se snažíš dělat, Bůh je s tebou. Vždy, když voláš jeho jméno, všichni andělé naslouchají a jsou v pozoru, aby ti pomohli naplnit Boží plán. Bůh neříká, že nebudeš mít žádné problémy. Nevšiml jsem si, že by ďábel cokoliv vzdal jenom proto, že to bylo naše, on vždy se vším bojuje. Bůh říká: Je to tvoje, ale ty o to musíš bojovat. Ďábel tě nenávidí, ale Bůh tě miluje.

Ze záznamu přepsala Ludmila Razsková

Redakčně upraveno a zkráceno

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.