Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Lvi na cestách

Milí čtenáři,

dnešní úvodní slovo jsem nazval poněkud neobvykle. Bát se však nemusíme – lva na cestě v naší zemi stěží potkáme – ledaže by utekl z cirkusu. Jsou však oblasti, kde je toto nebezpečí zcela reálné. V jedné knize jsem se dočetl, že v Keni – africké zemi, v níž je velice populární maraton (keňští běžci pravidelně obsazují přední příčky na závodech po celém světě) – se můžeme se lvy celkem reálně setkat. Když se běží národní závod v maratonu, což je v této zemi prestižní událost, trasu hlídají helikoptéry a rozhánějí hladové lvy, kteří ve vysílených závodnících tuší snadnou kořist.

Lvi dříve žili i na území Izraele. Představovali nebezpečí především pro hospodářská zvířata, ale v ojedinělých případech dokázali napadnout i člověka. V knize Přísloví se dočteme, že lev byl uznáván jako nejsilnější zvíře, doslova „bohatýr mezi zvířaty.“ Toto postavení mu získalo význam i symbolický: jistě se vám vybaví „Lev z Judy“ (Zj 5,5) jako obraz Pána Ježíše. Jeho síla a jedinečné postavení symbolizuje moc Božího Syna. Na druhou stranu symbolika může být i opačná: apoštol Petr píše o ďáblu jako o „lvu řvoucím, který obchází a hledá, koho by pohltil“ (1 Pt 5,8). Lev tedy není ani dobrý, ani špatný. Je prostě zvířetem a symbolizuje jednou Ježíše, podruhé ďábla.

Myslím, že jako symbol je lev důležitou postavou. Dovolte, abych vám nyní představil určitý biblický obraz, v němž právě lev hraje hlavní roli. Naučíme se zde jednomu důležitému principu, a jak jsem uvedl v názvu, budeme hledat lvy číhající na cestách.

První příběh, který uvedu, má pozitivní závěr. Je to vyprávění o tom, jak Samson na cestě za svou nevěstou potkal lva (Sd 14. kap). Text doslova říká, že proti němu „vyběhl řvoucí mladý lev.“ To nevypadá na první pohled moc dobře. I když šlo o nedospělého jedince, za normálních okolností by situace skončila tragicky. O Samsonovi však čteme, že lva „roztrhl jako kůzle.“

Druhý příběh neskončil tak dobře. 13. kapitola první knihy Královské popisuje působení proroka, který byl Hospodinem poslán s určitým poselstvím do Severního Izraele. Na cestu se mu dostalo instrukce „Nebudeš zde jíst chléb ani pít vodu a nevrátíš se cestou, po níž jsi přišel.“ Prorok se ale na své cestě nechal oklamat. Pojedl, popil a na zpáteční cestě jej přepadl lev a usmrtil ho.

Máme zde dva podobné příběhy: dva Boží muži na své cestě potkají lva – jeden z nich vítězně přežije, zatímco druhý nikoli. Pro doplnění můžeme ještě uvést, že takových příběhů je více. Čteme například o Davidovi, že se občas utkal se lvem (vítězně). Dočteme se i o jednom z jeho nejbližších spolubojovníků, kterému se rovněž podařilo udolat lva. Na druhou stranu Bible obsahuje ještě další příběh o neposlušném proroku, který byl zadáven lvem. Začíná se nám již rýsovat význam poselství, jež Boží slovo sděluje.

Zde si musíme vysvětlit jednu zvláštnost v myšlení Izraelitů. Od počátku své existence byli vychováváni ve specifickém pohledu na svět – hmota, čas a prostor nepodléhaly vždy přírodním zákonům, ale občas nadpřirozeně zasahoval Hospodin. Tak se mohlo rozestoupit Rudé moře, aby děti Izraele přešly suchou nohou, slunce se zastavilo na obloze, aby byl čas dokončit důležitou bitvu. Země se Ježíšovým učedníkům v jediném okamžiku přiblížila nadosah, když Ježíš vstoupil na jejich loďku. A tak není divu, že izraelský národ dokázal vyhrávat bitvy proti obrovské přesile, zatímco jindy naopak prohráli v situaci, kdy se zdálo vítězství jisté. Zkrátka, tím hlavním faktorem nebyly okolnosti, přírodní zákony či lidská síla, ale to, co řekl Hospodin. Ale zpět k našim lvům.

Klíčem k porozumění příběhů je poslušnost. V případě Samsona čteme, že na něj sestoupil Duch svatý, který mu dal sílu. David miloval Hospodina a s odvahou věrně chránil stádo ovcí, které mu jeho otec svěřil. Dokázal odolat útokům lva i medvěda. Benajáš, jeden z Davidových bohatýrů, zdolal lva dokonce v jámě na kluzkém sněhu, což byla spíše past než bitevní pole. Protože šlo o Boží boj, dokázal zvítězit. A nakonec Daniel, spravedlivý muž a prorok, byl dokonce vhozen do lvího doupěte. Pro svou poslušnost Bohu přečkal noc bez úhony.

Proroci, kteří byli lvem roztrháni, naopak v poslušnosti selhali. Protože byli naplněni Duchem svatým a Bůh k nim hovořil přímo, stačila malá neposlušnost a důsledky byly fatální. Ze všeho plyne dvojí poučení:

Za prvé, Boží služebník se bude se lvy setkávat. Dnes samozřejmě nejde o skutečnou šelmu, ale spíše o duchovní útok, který může mít různé formy. Pokud sloužíme Bohu, dostáváme se do různých situací, které nemusí být jednoduché. Scénářů je bezpočet, každý jistě máme své osobní zkušenosti. Já bych mohl vyprávět například o dvou autonehodách, které jsem jen zázrakem přežil bez úhony.

Za druhé, rozhoduje naše poslušnost. Lvi obrazně řečeno, číhají na všech cestách. Jsme-li na Boží cestě, Bůh nás zmocní a „roztrhneme lva jako kůzle“, jinými slovy, ve zkoušce obstojíme. Nejdeme-li po Boží cestě, lev roztrhne nás. Do života přijde situace, která nás bolestivě poznamená. Proto je důležité, abychom chodili po Božích cestách. Nejrůznější zkoušky se nevyhýbají ani spravedlivým a věrným Božím následovníkům. Číhají na nás jako ten „řvoucí lev“, o němž píše Petr. Je na nás, zda vyjdeme vítězně, anebo poraženi.

A ještě jeden obraz na závěr. Přísloví 22,13 popisuje člověka, který je tak bázlivý, že pro svůj strach neudělá nic pořádného. Bojí se vyjít z domu, aby jej nezadávil lev. Biblický autor takového člověka trefně označuje za lenocha – bázlivost je pouze zástěrkou zakrývající jeho neochotu cokoli dělat, cokoli riskovat, o cokoli se pokoušet. Zkoušky nebývají nikdy moc příjemné, ale vítězství spočívá v tom, že z nich vyjdeme posíleni, nikoli zničeni. Nebojme se jich ani se před nimi neskrývejme.

Nyní je obraz lvů na cestách zcela kompletní. Prostřednictvím Bible nás Duch svatý učí, že o různé zkoušky v životě nebude nouze – číhají na nás, jako kdysi číhali lvi na pocestné. Rozhoduje náš vztah k Bohu. Spravedlnost spolu s ochotou konfliktům se nevyhýbat nám zajistí vítězství – podobně jako Samson můžeme lvy „trhat“ nebo, jako v případě Daniela, ze lvů se stanou krotká koťata.

Přeji vám Boží požehnání do letních měsíců!

Martin Moldan, biskup

Naposledy změněno úterý, 03 červenec 2018 10:49
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.