Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Zamyšlení nad pokáním

Drazí čtenáři,

na začátek připomínám, že tento rok chci ve svých článcích i kázáních poukazovat na důležitost správných základů – a pokání k základům víry bezesporu patří. V Židům 6,1–2 je „pokání z mrtvých skutků“ uvedeno hned na prvním místě mezi šesti základními naukami. Pokání bylo součástí zvěsti apoštolů, výzvu k pokání přinášel Jan Křtitel a o pokání hovořil samozřejmě Pán Ježíš. „Nebudete-li činit pokání, všichni právě tak zahynete,“ řekl v jedné diskuzi se svými posluchači. Jsme lepší než oni?

V časopise naleznete sérii různých článků a zamyšlení na toto téma. Každý autor je uchopil po svém a každý příspěvek odráží určitou specifickou zkušenost či názor. To jen dokazuje, jak je toto téma bohaté. Věřím, že naleznete něco, co bude tím chybějícím kamínkem do vaší mozaiky, a tak porostete do duchovní zralosti.

Mám za to, že diskuze o pokání se v naší církvi pohybuje mezi dvěma polohami: jedni zdůrazňují hrůzu z hříchu a jeho následků, kdežto druzí vidí jako východisko pro pokání Boží milost a lásku. Tyto dvě polohy jsou do jisté míry umělé, ale každý z nás se nachází více na jedné či na druhé straně.

Církev po staletí preferovala spíše ten první pohled. Motivem k pokání byl strach z věčného zahynutí. Hřích byl představován jako něco, co člověka odděluje od Boha a je důvodem pro věčný Boží soud a peklo. Tento přístup klade velký důraz na prožitek osobní viny. Ukázkou takového přístupu je například kázání amerického teologa a filozofa Jonathana Edwardse z roku 1741 Hříšníci v rukou rozhněvaného Boha: „Vaše bezbožnost vás činí těžkými jako olovo a sklání a tlačí vás svou velkou vahou dolů do pekla; jestli vás Pán Bůh pustí, okamžitě se potopíte a rychle sestoupíte a ponoříte se do bezedné propasti a vaše zdravá tělesná stavba a vlastní péče a opatrnost, nejlepší záměry a všechna vaše spravedlnost vás nebude podpírat a držet od pekla o nic víc, než by pavoučí síť zastavila padající kámen.

Nebýt svrchované Boží libosti, země by vás ani okamžik nenosila, protože jste jí břemenem; tvorstvo s vámi lká, stvoření je poddáno vašemu zkažení, ale ne dobrovolně; slunce na vás není ochotno zářit, aby vám dávalo světlo ke sloužení hříchu a Satanu, země nevydává ochotně svou úrodu, aby uspokojovala vaše žádosti, ani není dobrovolně jevištěm, na němž je předváděna vaše bezbožnost; vzduch neslouží ochotně vašemu dechu, aby udržoval plamen života ve vašich útrobách, zatímco svůj život trávíte ve službě Božím nepřátelům.“

Tento styl kázání byl ve své době velmi oblíbený a přinášel obrácení tisícových zástupů.

Druhý pohled, zdůrazňující Boží milost, přichází do jisté míry jako reakce na příliš velké zdůraznění předchozího pohledu. Je oblíbený zejména v moderních církvích, které se chtějí oprostit ode všeho, co se jim jeví jako příliš zastaralé či náboženské. Nicméně i tento pohled vychází z Božího slova: „Či snad pohrdáš bohatstvím jeho dobroty, shovívavosti a velkomyslnosti, a neuvědomuješ si, že dobrotivost Boží tě chce přivést k pokání?“ (Ř 2,4; viz podobně i 2Pt 3,9)

Zatímco první přístup zdůrazňuje Boží spravedlnost, druhý přístup klade větší důraz na Boží lásku. Považuji za zbytečné přít se o to, co z toho je důležitější. Pravda je, že žádný přístup, pokud je příliš vyhraněný, z dlouhodobého hlediska neprospívá. Budeme-li mluvit příliš o spravedlnosti, snadno propadneme strachu a malomyslnosti, případně pokrytectví. Naopak zase přílišné akcentování Boží lásky bez vyvážení Boží spravedlností vede k lehkovážnému pojetí křesťanské víry. Jsem pro, abychom zdůrazňovali vždy více to, co lidé potřebují slyšet. Ne to, co chtějí slyšet, ale co opravdu potřebují. Tak se církev může ve svém poselství přiklánět jednou k jednomu důrazu, jindy zase k druhému.

V pokání ale zdaleka nejde jen o naše skutky. Mnozí lidé mimo církev žijí podle mnohem vyšších morálních standardů než někteří křesťané. Skutky jsou výsledkem našich myšlenek a myšlenky zase vyrůstají z nejhlubších vnitřních přesvědčení. Opravdové pokání tedy musí jít do hloubky našeho nitra. Abychom pochopili samou podstatu pokání, podívejme se do rajské zahrady, kde ďábel právě pokouší první lidi: „Had ženu ujišťoval: ‚Nikoli, nepropadnete smrti. Bůh však ví, že v den, kdy z něho pojíte, otevřou se vám oči a budete jako Bůh znát dobré i zlé.‘ Žena viděla, že je to strom s plody dobrými k jídlu, lákavý pro oči, strom slibující vševědoucnost. Vzala tedy z jeho plodů a jedla, dala také svému muži, který byl s ní, a on též jedl.“ (Gn 3,4–6)

Příběh obsahuje naprosto základní poselství o podstatě hříchu, a tím pádem i celé lidské zkaženosti. Člověk bere do svých rukou schopnost posuzovat dobré a zlé bez potřeby Boha. V tuto chvíli se Eva rozhoduje pro něco, co považuje za dobrý krok. Nechce hřešit. S trochou ironie můžeme říci, že se chce přiblížit Bohu (kdo by nechtěl?). Problém je, že to jaksi bere za špatný konec. Podstatou hříchu je snaha být dobrým nezávisle na Bohu. Zní vám to příliš revolučně? Příliš tvrdě? Nesouhlasíte? Pak stačí, abychom se letmo podívali na historii, kolik „osvícených“ diktátorů se snažilo vylepšit život na světě, avšak skončilo v teroru vůči všem, kteří měli jiný názor. Například komunismus měl skvělou myšlenku: sociální spravedlnost, dostatek pro všechny. Zní to hezky, ale mělo to problém, neboť bez Boží vlády žádné lidské království vytouženého ideálu není schopno dosáhnout. Výsledek? Celkový počet obětí komunismu se odhaduje na 94 milionů.

Cílem pokání je tedy více než jen změna chování. Pokání znamená obrácení se k Bohu, život pod Boží autoritou. Znamená to přijmout Ježíše nejen jako skvělého kamaráda, dokonce nejen jako Spasitele, ale rovněž jako Pána. Znamená to podřídit mu celý svůj život. V praxi to znamená na každý den znovu a znovu se rozhodovat podřizovat Bohu celý život, a to ve věcech dobrých i méně dobrých. Znamená to zapřít sám sebe (L 9,23).

Život křesťana se pak stává podobným tomu, jako když plaveme v řece: jeden břeh nazvěme Boží láska, druhý břeh Boží spravedlnost. Někdy jsme více nalevo, jindy zase napravo. Respektovat ale musíme oba břehy, jinak se ocitneme „mimo hru.“

Martin Moldan, biskup

Naposledy změněno pondělí, 06 duben 2020 09:39
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.