Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

Desatero a dnešní doba

"Já jsem Hospodin, tvůj Bůh, jenž tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Neměj žádné bohy kromě mne. Nevytvářej si modly v podobě čehokoli nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Neklaň se jim a nesluž jim, neboť já Hospodin, tvůj Bůh, jsem Bůh žárlivě milující. Trestám nepravost otců na synech do třetího i čtvrtého pokolení těch, kdo mě nenávidí, a prokazuji milosrdenství tisícům pokolení těch, kdo mě milují a zachovávají má přikázání. Neužívej jméno Hospodina, svého Boha, nadarmo, neboť toho, kdo by užil jeho jména nadarmo, Hospodin neponechá bez trestu. Pamatuj na sobotní den, aby ti byl svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci, ale sedmý den je dnem odpočinku, zasvěceným Hospodinu, tvému Bohu. Nebudeš dělat žádnou práci - ty, tvůj syn ani tvá dcera, tvůj otrok ani tvá děvečka, tvé dobytče ani cizinec ve tvých branách. V šesti dnech totiž Hospodin učinil nebe i zemi, moře a všechno, co je v nic;h, ale sedmého dne odpočinul. Proto Hospodin požehnal sobotní den a posvětil jej. Cti svého otce i matku, ať jsi dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh. Nezabíjej. Necizolož. Nekraď. Nelži o svém bližním. Nezáviď svému bližnímu jeho dům. Nezáviď svému bližnímu jeho manželku, jeho otroka, děvečku, býka ani osla - nezáviď svému bližnímu vůbec nic." (Exodus 20, 2-17)

Číst dál: Desatero a dnešní doba

Význam slova závodník v Bibli

Někteří lidé ospravedlňují mentalitu soupeření v církvi tím, že Pavel používal slovo závodník. Ano, v Bibli apoštol Pavel několikrát přirovnává křesťany k závodníkům, ale abychom pochopili, co nám tím Pavel chce říct, musíme si uvědomit, co tím měl Pavel na mysli. Uchopíme-li slovo „závodník" naším lidským smýšlením, pak se nám vybaví právě sportovní soutěže, třeba olympijské hry, a běžec, který byl nejrychlejší a porazil všechny ostatní - ale toto zde Pavel vůbec na mysli neměl. On nám tím nechtěl říct, že máme usilovat o to, být lepšími služebníky, než křesťané kolem nás. Co nám tím Pavel chtěl říct?

Číst dál: Význam slova závodník v Bibli

Investice, která má návratnost aneb proč miluji Bibli

Od svých klukovských let, ani nevím přesně, kdy a jak, se ve mně zrodila touha po Bibli. Nejspíše od dob, kdy jsem začal chodit do školy a naučil se číst. Ale snad ještě dříve. Pamatuji si dodnes, že jsem pro svůj zvučný hlas a dobré čtení v nevelké místnosti plné lidí předčítal z Božího slova nejednou i několik kapitol. Už tehdy jsem považoval čtení přede všemi za výsadu. Ještě nyní mám před sebou obraz početné rodiny, kde byli rodiče, prarodiče, tety, strýcové, bratranci a sestřenice naslouchající čtenému slovu.

Číst dál: Investice, která má návratnost aneb proč miluji Bibli

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.