Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6

První kroky

Bůh Otec (2. lekce)

Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. (1J 4,8)

Motto lekce tvoří Janovo prohlášení, že „Bůh je láska". Věřím, že toto je nejdůležitější věc, kterou potřebujeme pochopit a přijmout. Bez toho nemůžeme k Bohu přistoupit s očekáváním dobrého a s důvěrou. V celé lidské historii se Satan snažil lidi přesvědčit o pravém opaku, zatímco Bůh lidem svoji lásku stále dokazoval. Tato historie je z části zachycena v Bibli.

Číst dál: Bůh Otec (2. lekce)

Ježíš Kristus - Spasitel a Pán (3. lekce)

Kdo je Pán Ježíš? Z Bible víme, že je jednou ze tří osob Boží Trojice: Bůh Otec, Syn a Duch svatý. „Trojice" je ryze křesťanský termín, který v Bibli nenajdeme. Během staletí až tisíciletí se však dokonale vžil a popisuje skutečnost, nad kterou dodnes mnozí lidé žasnou: Bůh je jeden: Tobě bylo odhaleno poznání, že Hospodin je Bůh; kromě něho není žádný jiný (5M 4,35), a přesto v Bibli vystupuje ve třech osobách.

Číst dál: Ježíš Kristus - Spasitel a Pán (3. lekce)

Život s Ježíšem (4. lekce)

Spasení přijímáme zcela zdarma a jinak to ani není možné, nelze si je zasloužit. Na druhé straně přijetí Ježíše jako Pána se má v našem životě plně realizovat. Praktickým vzorem pro nás je apoštol Pavel, který v jednom okamžiku svého života mohl napsat: „Jsem ukřižován spolu s Kristem, nežiji už já, ale žije ve mně Kristus." (Gal 2,20-21) Podobně mluví apoštol Jan ve svém prvním listu: „Kdo říká, že v něm zůstává, musí žít tak, jak žil on." (1J 2,6)

Číst dál: Život s Ježíšem (4. lekce)

Boží slovo (6. lekce)

Lekci začnu výrokem: „Řekni mi, co čteš, a já ti řeknu, jaký jsi." Tento výrok neplatí jen na náš případný výběr zábavné literatury, ale plně i pro knihu knih - Bibli.

Proč má Bible tak výsadní postavení mezi ostatními písemnými památkami? Proč je nejvydávanější knihou na světě? Lze jistě uvést řadu důvodů, z nichž jsem vybral dle mého názoru ty nejdůležitější.

Číst dál: Boží slovo (6. lekce)

Společenství s věřícími (8. lekce)

Slyšel jsem kdysi od jednoho pastora příběh: Členka jeho sboru přestala chodit do společenství. Když ji po čase potkal, ptal se jí, proč již nechodí do sboru. Odpověděla, že se ve sboru potýkala s problémy, ale od té doby, co je sama doma s Bohem, má s ním lepší obecenství než kdykoliv předtím, a že její duchovní růst se ohromně urychlil. Pastor jí odpověděl: „Teď mi lžeš." Na její překvapený pohled pokračoval: „To, co mi teď říkáš, je v přímém rozporu s Božím slovem, a proto to nemůže být pravda."

Číst dál: Společenství s věřícími (8. lekce)

Duch, duše a tělo (9. lekce)

K teologii jsem měl vždycky nedůvěru. Dodnes jsem ovlivněn vyprávěním o učených disputacích na téma „kolik andělů se vejde na špičku jehly". Jestliže trpíš, milý čtenáři, podobnou antipatií, chci tě úvodem této kapitoly povzbudit. Jejím obsahem bude teologie, to nemohu zapřít, ale spíše část, která má hodně co dělat s praktickým životem a porozuměním Písmu. Pokud se totiž alespoň trošku nezorientujeme sami v sobě, nemůžeme jako křesťané na sobě plánovitě pracovat, což by bylo pro většinu z nás ochuzením.

Proto se nebojme a pojďme na věc.

Číst dál: Duch, duše a tělo (9. lekce)

Moc Ducha svatého (10. lekce)

Kdo je to Duch svatý? Je to Boží moc? Energie? Ne. Duch svatý je osoba stejně jako Bůh Otec a Pán Ježíš. Když si budeš v Bibli číst verše, které o něm mluví, zjistíš, že samostatně jedná, mluví, cítí atd. Toto žádná „energie" nedělá. Duch svatý je Bohem, stojí vedle Boha Otce a Pána Ježíše, a proto je křesťané nazvali „Boží trojicí".

Číst dál: Moc Ducha svatého (10. lekce)

Ovoce Ducha svatého (12. lekce)

Biblické verše, které mluví o ovoci, ukazují ke zvláštní věci. Hned v úvodu Matoušova evangelia říká Jan Křtitel farizeům, kteří se přišli nechat pokřtít, že teprve jejich ovoce spolehlivě ukáže, zda je jejich pokání opravdové či nikoliv (Mt 3,8) a nenechává nás ani je na pochybách, že pokud jejich život ovoce neponese, skončí ve věčném ohni (Mt 3,10). Dále, v Janově evangeliu, Pán Ježíš učí své učedníky jakým způsobem mají ovoce nést (J 15,1-6), a teprve potom apoštol Pavel vypočítává sborům různé druhy ovoce, které při nich jejich Pán bude vyhledávat (Ga 5,22 a Ef 5,9).

Číst dál: Ovoce Ducha svatého (12. lekce)

Na co si musíme dát pozor (13. lekce)

Když začínám psát lekci s tímto názvem, chce se mi v odpověď křičet: „na všechno!". Ano, je potřeba, abychom přijímali celé Písmo a neodchylovali se od něj ani na krok - to je ta nejlepší a nejúplnější rada pro každého křesťana. Neuchýlíš se napravo ani nalevo od žádného ze slov, která vám dnes přikazuji, tím, že bys chodil za jinými bohy a sloužil jim. (Dt 28,14)

Číst dál: Na co si musíme dát pozor (13. lekce)

Přinášej lidem evangelium (14. lekce)

Když jsem dříve vyučoval tuto lekci, míval jsem problém: Jak mám mluvit o evangelizaci já, který jsem měl vždycky potíže oslovit cizího člověka? I když se jednalo jen o zeptání se na cestu. Dnes je tomu již jinak. Přestože nejsem bodrý extrovert, který navazuje kontakt s každým na potkání, zjistil jsem, že mám řadu možností, jak sdílet s lidmi evangelium - dobrou zprávu.

Číst dál: Přinášej lidem evangelium (14. lekce)

Vzkládání rukou (15. lekce)

Nad touto lekcí mi dlouho vystávala otázka, nakolik patří do Prvních kroků? Nakonec jsem rezignoval před samotnou Biblí. Proto nezůstávejme již u počátečního učení o Kristu, ale směřujme k dospělosti. Nevracejme se k základním článkům o pokání z mrtvých skutků, o víře v Boha, k učení o křtu a vzkládání rukou, o vzkříšení z mrtvých a o posledním soudu. Budeme moci jít dále, když to Bůh dovolí. (Žd 6,1)

Číst dál: Vzkládání rukou (15. lekce)

Posmrtný život (16. lekce)

Máme-li dobře pochopit eschatologii, nauku o posledních věcech člověka i světa, měli bychom se na úvod zamyslet nad posmrtným životem. Především si musíme vyjasnit některé pojmy. Proč lidé mají se smrtí a s posmrtným životem při čtení Písma tolik problémů? Jak mohou některé sekty tvrdit, že lidé po smrti spí apod.? Příčina tkví v rozdílu mezi tím, co říká Bůh a co říká člověk.

Číst dál: Posmrtný život (16. lekce)

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.