Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Služba mužům - výzva pro každého chlapa

Napsal(a)   pondělí, 17. červen 2019 14.52

Jaké služby by měla mít zdravá a rozvíjející se církev? Církev hledící směrem do budoucna by určitě neměla pominout podporu dětí a mládeže. Ale co podpora důchodců, sociálně slabých lidí, misie, evangelizačních aktivit, maminek na mateřské dovolené či celých rodin? Tyto aktivity nejsou méně důležité. Každá z nich má svoji hodnotu a místo v rostoucí církvi, která chce zasahovat společnost a vytvořit místo pro záchranu lidí. Rád bych se v článku zaměřil na skupinu, kterou považuji, možná k vašemu překvapení, za jednu z nejméně podporovaných a nejvíce opomíjených. Přejeme si růst církve, stabilní sbory a zdravé rodiny, ale naplnění krásného přání se neobejde bez duchovně rostoucích a stabilních mužů – služebníků, kteří budou zároveň velmi dobří manželé a otcové. Proto věřím, že církev a každý sbor stojí před Boží výzvou – být aktivnější v rozvoji mužské služby. Přijmeme ji, nebo necháme budování mužské části církve na okraji svého zájmu?

 

Výzvy v oblasti služby mužům

V Apoštolské církvi tvoří muži početní menšinu. Je běžné od pastorů slyšet, že jejich sbor tvoří ze dvou třetin ženy. Pokud k uvedenému faktu přidáme skutečnost, že většina ochotných mužů je aktivně zapojena v klíčových oblastech života místní církve, a to při mnohdy časově náročné práci a plnění rodinných povinností, je přirozené, že už nemají energii a čas na další setkání zaměřené jen na muže. Problém nedostatku času uvádí velká část vedoucích sborů jako důvod, proč je u nich nesnadné taková setkání zabezpečit. Pokud už bratři ve sborech jsou a mají ochotu i čas sloužit, jsou nemálo vytíženi zodpovědnostmi za ostatní činnosti v rámci sborového společenství. V mnohých místních církvích nastává podivná situace – na vedení samotné služby mužům již nezbývají žádní vedoucí. Není potřeba vysvětlovat, že když není nadšený vedoucí, není ani fungující služba.

Dovolím si uvést ještě jeden závažný důvod. V rámci Apoštolské církve nebyl dlouhodobě kladen potřebný důraz na rozvoj služby mužům, chyběla průběžná motivace a podpora, nefungovalo podpůrné poradenství a nebyly organizovány oblastní či celostátní konference nebo semináře. Důsledek se projevil v poměrně pasivním postoji mnohých pastorů, což přispělo k současnému neuspokojivému stavu, kdy v necelé polovině sborů neexistuje ani občasné bratrské setkání.

Zdá se tedy, že čelíme objektivním nesnázím, které mohou ztěžovat rozhodnutí pastorů rozvíjet aktivity pro muže. Pokud chceme vykročit vpřed, je potřeba začít hledat východisko, které bude spočívat v postupné systematické práci. Pozitivní kroky se dějí v podobě měnícího se přístupu církve. Ten se projevuje například v organizování celostátní konference pro muže a ve vydávání knih s mužskou tématikou. Bude dále nutné najít a budovat klíčové vedoucí pro tuto oblast služby na úrovni sborů, nestane, pokud si to vedoucí jednotlivých sborů nestanoví jako prioritu. Najít a připravit dobrého vedoucího může být otázkou několika let, ale pokud nezačneme nyní, za pět let se náš výchozí bod nezmění – opět nebudeme mít žádné vedoucí. Nenechejme se odradit překážkami. Existují silné důvody, proč bychom měli usilovat o budování mužské služby. Je potřeba začít co nejdříve.

Motivující důvody pro rozvoj služby mužům

Božím povoláním pro muže je stát se vůdcem ve své rodině, církvi a společnosti. Platí to i v silně emancipované době, kdy i kvůli vlivu genderové politiky muži zažívají útok na svoji vlastní identitu. Uvědomíme-li si fakt, že dle průzkumu v USA si není pětadvacet procent dvanáctiletých chlapců jisto svým pohlavím, můžeme si položit otázku, jak se tato nejistota projeví v budoucnu u mužů v oblasti Bohem dané role nést odpovědnost a vést. Situace v ČR není zřejmě tak vyhrocená, ale současný trend nás povede k obdobnému stavu, kdy nejen dospívající chlapci, ale i dospělí muži nebudou mít jistotu svého pohlaví a své role v rodině, společnosti a církvi. Nebudou, jednoduše řečeno, vědět, kým jsou, a v té chvíli se stanou loutkami, které ovládá někdo jiný, a minou se cílem, pro který je Bůh stvořil. Je to opravdu hrozný obraz a směr. Stane se církev pouhým divákem, nebo se do tohoto procesu aktivně zapojí a přinese změnu do společnosti a do života mužů?

Je velmi důležité, aby církev pomáhala rozvíjet správné porozumění, jak Bůh stvořil muže a ženu a jaké jim určil role. Velmi si vážím žen a neumím si bez jejich aktivního zapojení představit funkční rodiny, sbory a celou společnost. Jejich místo je nenahraditelné. Zodpovědností vést rodinu, církev a společnost je však primárně pověřen muž. Bůh pověřil Adama správou celé země a následně v celé Bibli můžeme zřetelně vidět klíčovou roli muže v Božím plánu spasení od Abrahama až po Krista, apoštoly a další služebníky v církvi. Jestliže má muž nést odpovědnost, potřebuje být schopen tuto odpovědnost přijmout a nést. V tom nám může pomoci specificky zaměřená služba, která přispívá k budování fyzicky, duševně i duchovně silných mužů. Potřebujeme, aby se zapojovali do služeb, ale zároveň měli i prostor, kde se rozvíjejí, budují a motivují podobně, jako Bůh povzbuzoval Jozua: „Buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš?“ (Joz 1,9) Rád bych viděl muže víry a odvahy, kteří se nebojí vstupovat do Božích výzev a pozitivně ovlivňovat rozvoj celé církve a společnosti.

Základem zdravé společnosti a církve je zdravá funkční rodina. Ve společnosti a duchovním světě je evidentní velmi silný tlak na destrukci rodiny. Muži si často nevědí rady, jak se stát dobrými manželi a milujícími otci svých dětí. Někdy propadají skepsi a pocitu viny či selhání. Nutně potřebujeme dobré vzory, které by ukazovaly, jak žít celý život s jednou manželkou a vychovat děti následující Krista. Je to nesnadný úkol, a právě mužské aktivity zaměřené na tuto potřebu mohou být velmi důležitou pomocí v tom, jak rozvíjet role manželů a otců. Potřebujeme v církvi vytvořit prostor, kde mohou být muži sami bez „ostatních pozorovatelů“ a otevírat nesnadná chlapská témata, hledat radu, učit se ze zkušeností druhých a být si vzájemně oporou. „Navzájem si budou pomáhat a bratr bude povzbuzovat bratra: Buď rozhodný!“ (Iz 41,6)

Zdravý manžel a otec bude mít velmi pozitivní vliv na celou rodinu. Podle mnoha statistik je vliv mužů na rodiny obrovský. Například výzkumy v USA ukazují, že když uvěří dítě, pouze ve čtyřech procentech případů k tomu inspiruje celou rodinu. Pokud uvěří manželka, stoupne tento vliv na sedmnáct procent. Pokud uvěří muž, tak až v devadesáti procentech případů se následně k Bohu obrátí celá rodina.

Absence otců v rodinách má neuvěřitelně destruktivní dopad na životy dětí. Děti bez otců mají mnohonásobně větší sklon k závislostem, promiskuitě, depresím, sebevraždám a zločinům, natož aby následně samy byly dobrými rodiči. Pokud však v církvi pozitivně ovlivníme současnou generaci manželů a otců, budeme mít kladný vliv i na další generace. Tuto výzvu, která je, věřím, v souladu s Božím srdcem, bychom neměli minout. Bůh na konci Starého zákona přináší zaslíbení o obrácení otců k synům. „On obrátí srdce otců k synům a srdce synů k otcům, abych při svém příchodu nestihl zemi klatbou.“ (Mal 3,24)

Realita v oblasti služby mužům v Apoštolské církvi

Jak vyplývá z výsledků ankety, kterou nám zaslalo osmdesát procent sborů, služba mužům existuje ve třiačtyřiceti procentech našich sborů. Deset procent z nich organizuje setkávání pro muže každý týden. Čtyřicet procent každý měsíc a zbylých padesát procent sborů setkávání pro muže organizuje pouze příležitostně. Průměrně se setkání účastní deset mužů, nejmenší setkání čítá tři lidi a největší dvacet pět. Většinou jsou tyto aktivity zaměřeny spíše na věřící bratry v církvi a mají hlavně duchovní a vztahový charakter. Hojně rozšířenou formou jsou biblické skupinky, které se realizují v necelé polovině sborů. Volnočasová či sportovní setkání, sloužící k budování vztahů, jsou ještě oblíbenější a organizují se v devadesáti procentech sborů.

Speciálně připravených akcí pro nevěřící chlapy je pravděpodobně jako šafránu, a to je určitě důvod k zamyšlení. Nelze zde spatřit příležitost pro růst sborů? Zejména s ohledem na to, že mezi oblíbené aktivity patří fotbal, hokej, bowling, stolní tenis, kola či víkendové výjezdy. Spálené kilojouly se muži snaží obnovit při dobrém grilování, které je velmi lákavou formou společně stráveného času. Mezi nejčastěji diskutovaná témata patří – jak řešit různé záležitosti v manželství a rodině, sexualita muže a s tím spojené boje s čistotou (pornografií), jak být svobodný od různých závislostí – od alkoholu až po internet, dále hněv, nezodpovědnost, prokrastinace či finance.

Anketa potvrzuje výše zmíněné překážky pro rozvoj či samotné fungování mužské služby. Vedle absence vedoucích je to jednoznačně časová vytíženost a zaměstnanost mužů. Jednoduše řešeno, chlapi na setkání nemají moc času. Z ankety zároveň vyplývá pozitivní zpráva – v mnoha sborech, kde se mužům rozhodli již dříve pravidelně věnovat, jsou muži ochotni přehodnotit svoje priority a najít čas na společenství s ostatními. To následně kladně ovlivňuje jejich osobní a rodinný život a projevuje se to i v životě samotného sboru. To nám dává dobrý příklad a naději pro další kroky vpřed.

Návrhy možných kroků

Přál bych si, aby Apoštolská církev patřila mezi ty, kde se aktivně podporuje mužská služba, a to jak na národní úrovni, tak především na úrovni místních sborů, kde se odehrává hlavní část života církve.

Na národní úrovni bychom chtěli vytvářet prostředí, které poukazuje na důležitost této služby a poskytuje podporu a motivaci pro vznik a rozvoj služby na úrovni sborů. Na této úrovni budeme pokračovat v pořádání celostátní konference LIMITY s cílem propojit muže a zvýšit jejich motivaci. Bylo by skvělé, kdyby na to navazovala i služba v jednotlivých oblastech formou oblastních setkání či seminářů pro služebníky v mužské službě. To však bude hodně záviset na konkrétní situaci v daných oblastech a regionech.

Jednou z důležitých forem podpory je vytvoření kvalitní databáze literatury týkající se života mužů. Za první krok můžeme považovat překlad tří knih pro předchozí národní konference. Na úrovni sborů je naší vizí vznik a rozvoj pravidelných setkání mužů v každém sboru Apoštolské církve. S tím souvisí potřeba budování vedoucích formou seminářů či osobního poradenství a vytvoření určité sítě vedoucích služby mužům.

Jedna mezinárodní služba cílící na stejnou oblast má ve svém logu heslo – Silní muži, silné rodiny, silné církve. Myslím, že to koresponduje i s naší touhou a přáním, abychom mohli přispět k budování osobních životů mužů, kteří následně ovlivní své rodiny a celou církev. Týká se to však jen pastorů či pár jedinců? Nikoliv. Každý muž je důležitou součástí a uvedená výzva k budování služby mužům by se bezprostředně měla dotýkat i tebe. Proto jsem svůj článek nazval „Služba mužům – výzva pro každého chlapa“. Prosím, po přečtení tohoto článku se modli a zeptej se Boha, jak se můžeš i ty do této oblasti aktivně zapojit.

Ing. Viktor Baláž

zástupce biskupa AC pro hospodaření

(psáno pro letní číslo Magazínu praktické letniční teologie 2019, redakčně zkráceno a upraveno)

Naposledy změněno pondělí, 17 červen 2019 14:57
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.