Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Ostatní

Ostatní

 pondělí, 30. březen 2015 09.17

Spíše projde velbloud…

Malé dítě dostane otázku: „Čím budeš, až budeš velký?“ Odpovědi bývají zajímavé, humorné a málokdo je bere vážně. Větší váhu dáváme otázce samotné. Po čase otázku zopakujeme. Sondujeme, kam ukazuje střelka na kompase srdce našeho dítěte.

 středa, 25. březen 2015 16.14

Mesiáš podle Matouše, část 3.

Kniha rodu, evangelium v rodokmenu

„Kniha rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova: Abraham zplodil Izáka, Izák zplodil Jákoba, Jákob zplodil Judu a jeho bratry, Juda zplodil Perese a Zeracha z Támar, Peres zplodil Checrona, Checron zplodil Rama, Ram zplodil Aminadaba, Aminadab zplodil Nachšona, Nachšon zplodil Salmona, Salmon zplodil Boáze z Rachab, Boáz zplodil Obéda z Rút, Obéd zplodil Jišaje, Jišaj pak zplodil krále Davida. David zplodil Šalomouna z manželky Uriášovy, Šalomoun zplodil Rechoboáma, Rechoboám zplodil Abiáše, Abiáš zplodil Asu, Asa zplodil Jošafata, Jošafat zplodil Jehorama, Jehoram zplodil Uziáše, Uziáš zplodil Jotama, Jotam zplodil Achaze, Achaz zplodil Ezechiáše, Ezechiáš zplodil Menašeho, Menaše zplodil Amona, Amon zplodil Jošiáše, Jošiáš zplodil Jekoniáše a jeho bratry a pak přišlo babylonské zajetí. Po odvlečení do Babylonu Jekoniáš zplodil Šealtiela, Šealtiel zplodil Zerubábela, Zerubábel zplodil Abihuda, Abihud zplodil Eliakima, Eliakim zplodil Azora, Azor zplodil Sádoka, Sádok zplodil Achima, Achim zplodil Eliuda, Eliud zplodil Eleazara, Eleazar zplodil Matana, Matan zplodil Jákoba a Jákob zplodil Josefa, muže Marie, z níž se narodil Ježíš zvaný Kristus. Celkem tedy bylo čtrnáct pokolení od Abrahama po Davida, čtrnáct pokolení od Davida po babylonské zajetí a čtrnáct pokolení od babylonského zajetí po Krista.“ (Mt 1,1–17)

 pondělí, 23. únor 2015 08.48

Najdi verš

Mohl by to být způsob, jak chodit a nachytávat křesťany – stačilo by přijít a poprosit je, aby ze své Bible přečetli verš Jan 5,4. V závislosti na tom, jaký překlad a jaké vydání Bible by zrovna měl daný člověk k dispozici, by následovalo zmatení či vyjádření údivu. Někteří by ze své Bible verš suverénně přečetli, jiní by ho tam hledali marně. A někteří by ho sice nenašli hned, ale nenápadné písmenko v textu by je navedlo k poznámce pod čarou, kde by ztracený veršík nalezli. Jednotlivá vydání Bible se totiž neliší jen překladem, ale místy i samotným obsahem. Co to tedy znamená a máme se tím nechat nachytat?

 pondělí, 16. únor 2015 09.06

Výživný chléb je na dosah

Mnoho lidí na světě trpí fyzickým hladem. Díky za každého, kdo se podílí na jejich nasycení. Právě čtu inspirující knihu o dívce, která v 18 letech odjela z USA do Ugandy, ve svých 22 letech je v procesu adopce třinácti dívek a vede projekt na podporu mnoha strádajících dětí. Nemálo lidí ovšem strádá hladem duchovním. Jejich vnitřní člověk se nesytí Božím slovem ať již proto, že ho nemají k dispozici, nebo proto, že ho zanedbávají či odmítají.

 pondělí, 12. leden 2015 10.00

Mesiáš podle Matouše - Proč Matouš? (1. část)

„Když ještě mluvil, hle, zastínil je zářivý oblak a z oblaku se ozval hlas: ‚Toto je můj milovaný Syn, v němž jsem nalezl zalíbení; toho poslouchejte.'" (Mt 17,5)

„Vždyť jsme nenásledovali vymyšlené báje, když jsme vás seznámili s mocí a příchodem našeho Pána Ježíše Krista, ale sami jsme se stali očitými svědky jeho velebnosti." (2P 1,16)

„Kdo však zachovává jeho slovo, v tom se skutečně Boží láska stala dokonalou. Podle toho poznáváme, že jsme v něm. Kdo říká, že v něm zůstává, musí sám také žít tak, jak žil on." (1J 2,5-6)

 pondělí, 29. prosinec 2014 09.07

Šišlám?

 

Půlměsíc změnit do tvaru kříže,

nebo kříž ohnout na půlměsíc?

„Jenom to zkus a pěkně to slížeš!"

křesťan či muslim – kdo by řval víc?

 

 pondělí, 15. prosinec 2014 10.31

Vítejte v Teplicích

Tak trochu škodolibě si lidé v Teplicích vyprávějí vtip:

Arabský synek se ptá svého otce: „Tati, proč nosíš pořád na hlavě ten šátek?"

„Ten šátek je velice praktická věc, synu. Chrání mou hlavu a mé oči před sluncem, před pouštním pískem a před ostrým větrem."

Chvíle ticha. Poté opět: „Tati, a proč pořád nosíš ten dlouhý úbor, který vypadá jako noční košile?"

„Synu, ta gallábie je velice praktický oděv, protože chrání mé tělo před pouštním sluncem a přitom je velice vzdušná."

„Tati, a proč pořád nosíš sandály?"

„Sandály jsou velice užitečné, synu. Chrání mé nohy před ostrými kameny a písek z pouště se z nich sám vysype."

„Tati?"

„Ano, synu?"

„A tati, nemyslíš, že tady v Teplicích, kde už deset let žijeme, je ti tohle všechno na prd?"

 pondělí, 22. září 2014 10.52

Izrael

Přízrak demografie

Jestliže se konflikt mezi Izraelci a Palestinci brzy nevyřeší cestou dvoustátí, bude to pro židovský charakter státu znamenat vážné ohrožení. Představitelé celého spektra židovských politiků už léta malují na zeď hrozivý scénář. Hlavní hrozbou je dnes pro Izrael demografický vývoj. Šíří se strach, že by se židovský národ mohl v dohledné době stát ve vlastním státě menšinou.

Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.