Loading…
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
Martin Moldan

Martin Moldan

ženatý (šťastně), manželka Olga, tři děti. Podstatnou část života prožil ve Varnsdorfu, kde působil 15 let jako pastor sboru Apoštolské církve. V současnosti je v úřadu biskupa AC. Jeho silným přesvědčením je, že nejlepší evangelizační metodou 21. století je znovuzrozený a duchovně obnovený člověk. Mezi jeho záliby patří četba, příroda, fotografování, horské kolo.

Moc sebeklamu

Napsal(a) pondělí, 12. duben 2021 06.49

Vyzpytuj mě, Bože, a poznej mé srdce, zkoumej mě a poznej mé myšlení a pohleď, není-li ve mně cesta trápení, a veď mě cestou věčnosti! Ž139,23-24, ČSP

Drazí bratři a sestry,
jedna ze základních věcí, které jako křesťané ke svému životu potřebujeme, je ujištění o Boží blízkosti. Potřebujeme vědět, že Bůh je nám na blízku a že nás má rád. Možná si tyto potřeby po většinu času ani neuvědomujeme, ale jsou chvíle, kdy je to pro nás důležité. Podobně jako malé dítě potřebuje mít na blízku své rodiče, tak i my potřebujeme vědět, že je nablízku Někdo, kdo nás nekonečně přesahuje a přitom nás miluje. Nemusíme mluvit o mimořádných chvílích v životě, kdy například procházíme těžkou zkouškou. Téma Boží blízkosti je obecným tématem v Bibli – vzpomeňme na stvoření člověka, popisované v prvních kapitolách knihy Genesis, kdy jsou Adam s Evou po pádu do hříchu vypuzeni z ráje (Boží přítomnosti). Celé následné dějiny spásy jsou popisem toho, jak se Hospodin snaží obnovit vztah s člověkem. Jde o popis hledání Hospodina a následných lidských pádů. Dějiny Bible jsou tragickým popisem lidské slabosti a opakovaných selhání vyhovět Božím požadavkům. Evangelium je zprávou o tom, že cesta do Boží přítomnosti byla opět otevřena. Evangelista Matouš zaznamenal Ježíšovo prohlášení „Hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku." Poslední kniha v Bibli Zjevení sv. Jana obsahuje optimistické zaslíbení, že Bůh bude jednou přebývat uprostřed svého lidu a nikdo to již nezmění (Zj 21,3). V tomto smyslu tedy můžeme říci, že otázka Boží blízkosti tedy není jen osobní otázkou, ale převážně teologickou otázkou. Všichni potřebujeme být v Boží přítomnosti, ale více než to – Bůh sám si přeje být s námi a celý plán spásy je tomu podřízen.

Áronovy spodky

Napsal(a) pondělí, 12. duben 2021 06.49

Rovněž jim uděláš lněné spodky, aby zakryly nahotu jejich těla. Budou sahat od beder po stehna. Áron a jeho synové je budou nosit, kdykoli budou vstupovat do stanu setkávání nebo kdykoli budou přistupovat k oltáři, aby konali službu ve svatyni; tak neponesou následky nepravosti a nezemřou. To je provždy platné nařízení pro něho i pro jeho potomky. Exodus 28:42-43

Milí čtenáři,
pro úvahu jsem zvolil poněkud neobvyklý verš. Patří do té kategorie textů Písma, kterým zpravidla mnoho nerozumíme, nebo je raději přímo přeskakujeme. Nicméně slibuji, že se budu snažit být ve svém výkladu maximálně praktický. Onehdy jsem si pročítal Knihy Mojžíšovy a všiml jsem si, že u některých textů, popisujících různá kultická ustanovení, je použita fráze „Abyste nezemřeli." Stejně je tomu i v našem textu. Výraz „tak neponesou následky nepravosti a nezemřou" patří do téže kategorie. Je to zajímavá souvislost mezi tím, co nosili kněží a Božími soudy. To nám nastoluje důležitou otázku: Nakolik se Bůh zajímá o naše oblečení?

Život v éře Ducha

Napsal(a) pondělí, 12. duben 2021 06.49

Drazí bratři a sestry,
jednou z mých úloh jako biskupa církve, je ustavičně připomínat „kdo jsme, co chceme a kam jdeme." Dnes bych se v této souvislosti chtěl zamyslet nad odkazem Letnic – této veliké události v dějinách, která úzce souvisí se vznikem církve a od níž odvozuje svůj název nejrychleji rostoucí křesťanské hnutí současnosti.

Na prahu nového roku

Napsal(a) pondělí, 12. duben 2021 06.49

Nemyslím, že bych již byl u cíle anebo již dosáhl dokonalosti; běžím však, abych se jí zmocnil, protože mne se zmocnil Kristus Ježíš. Filipským 3,12

Drazí bratři a sestry,
hned v úvodu tohoto zamyšlení Vám chci popřát Boží požehnání do nového roku. Modlím se, aby Vás Hospodin ochraňoval, vodil po svých cestách a požehnal vším dobrým, čeho je v životě třeba.

Strana 11 z 11
Používáním tohoto webu souhlasíte s používáním souborů cookie.